...

koksijdeasiel

by de-standaard

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

125,943

views

Comments

Description

INFOVERGADERING KOKSIJDE - 8 OKTOBER 2015
Download koksijdeasiel

Transcript

 • 1 INFOVERGADERING - 8 OKTOBER 2015 VRAAG- & ANTWOORDENLIJST VEILIGHEID > LUCHTMACHTBASIS Waarom worden de asielzoekers niet verspreid in andere gemeenten/steden? Er werd een spreidingsplan voorgesteld door burgemeester M. Vanden Bussche aan minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken J. Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie T. Francken. Dit is de bevoegdheid van de federale regering. Kan u als burgemeester geen veto stellen tegen de komst van de asielzoekers? Nee. Alles wordt beslist in de ministerraad Waarom geen referendum organiseren? Alles wordt beslist in de ministerraad Wat houdt de evaluatie na 2 weken in en waarop is deze gebaseerd? Gezien de gevoeligheden in de regio (transmigratie) is er door de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken J. Jambon beslist om een evaluatie in te voeren. In onderling overleg zullen de knelpunten weggewerkt worden. Er is enige alertheid dat mensensmokkelaars hun werkgebied naar Koksijde zouden uitbreiden en de asielzoekers met een negatief asiel hen ten prooi zullen vallen. Waar is de ingang voor de asielzoekers op de luchtmachtbasis? Er werd een nieuwe toegangsweg gebouwd in de R. Vandammestraat 100 A. Via welke weg zal de logistieke aan- en afvoer verlopen? De logistieke aan- en afvoer zal via de R. Vandammestraat 100A gaan. Zal de doodlopende weg naar de Noorduinen 4 gebruikt worden door de asielzoekers? Er wordt gekeken om van deze straat plaatselijk verkeer te maken. Er zal bovendien ook geëvalueerd worden of er een slagboom nodig is om het verkeer te weren zodat deze straat enkel gebruikt kan worden door de mensen die in deze straat wonen. Uiteraard zullen hiervoor afspraken gemaakt worden. De omheining wordt opgetrokken tot 2 meter en er worden doeken aangebracht om inkijk te voorkomen. Deze beslissing werd vastgelegd in overleg met de buren. Kosten zijn te laste van Fedasil. Wat met veiligheid op de basis zelf? Zal er verhoogde paraatheid zijn? Wapens en munitie werden verwijderd. Er is permanente bewaking door het wachtpersoneel en de aanvraag voor de versterking van het wachtpersoneel is in behandeling. De patrouilles zullen verdubbeld worden. Ook de capaciteit van de zeevaartpolitie wordt uitgebreid. Daarnaast zal de cavalerie patrouilleren, interventieploegen worden ingezet op hotspots. Komen er aan de kazerne gewapende mannen van het leger / de politie? De patrouilles van leger en de politie worden verdubbeld. Er zijn ook 24u/24u twee veiligheidsagenten van Securitas aanwezig. Het VIP-team (Very Irritating Police) van de politie zal versterkt worden met 4 voltijdse politieagenten. Wat als de asielzoekers aan wapens geraken? De wapens werden verwijderd van de basis. Hoe wordt de scheiding tussen de operationele basis en de opvang geregeld? De opvanglocatie en de operationele basis zijn van elkaar gescheiden.
 • 2 Is er een noodplan? Zoals bij andere noodsituaties, kan er gepast ingegrepen worden als er een crisissituatie is. Er werd een veiligheidsprotocol opgesteld dat besproken zal worden met de directie van het opvangcentrum. Komt er prikkeldraad / omheining / afdichting rond de basis waar ze verblijven? De opvangplaats ligt binnen de bestaande omheining van de basis. Op sommige plaatsen wordt deze verhoogd tot 2 meter. Op sommige plaatsen zullen ook doeken worden aangebracht. Komt Fedasil / Koksijde financieel tussen als we in ons huis beveiligen (omheining, alarm,…)? Nee. Noch Fedasil, noch de gemeente Koksijde komt hierin tussen. Heeft de gemeente Koksijde een advocaat genomen omdat het niet wettelijk zou zijn om asielzoekers op te vangen op een actieve militaire basis (dat geen woongebied is)? Er is inderdaad een advocaat aangesteld om de gemeente hierover te adviseren. Wanneer wordt hiervan de eerste info verwacht en meegedeeld? De datum is nog niet gekend. Van zodra er informatie beschikbaar is, wordt dit gecommuniceerd. Wat met het toekomstverhaal van de basis? Politiekantoor? Het blijft de bedoeling om de basis aan te kopen. Na een gesprek met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken J. Jambon mag de procedure voortgezet worden. Fedasil krijgt een concessie gedurende 1 jaar. De beslissing over de toekomst van de basis ligt bij de minister. Het geplande nieuwe politiecommissariaat wordt opgericht aan het Marktplein in Koksijde.
 • 3 VEILIGHEID > BADGES / SCREENINGS Hoe zal het ‘badgesysteem’ werken? Zullen zij die badges altijd dragen? Elke asielzoeker heeft een badge met foto bij zich om toegang te krijgen tot het opvangcentrum. Zijn de badges nog anders van belang? Zijn ze hierdoor geregistreerd in Koksijde? De badge geldt enkel als identificatie van de persoon en als toegangscontrole naar het opvangcentrum. Door de badge wordt je niet geregistreerd. De opname in het wachtregister van de gemeente verloopt via een specifiek formulier. Is er ook een controlesysteem voor de asielzoekers? De achtergrond van de asielzoekers wordt door de politie op nationaal niveau gescreend. Voor Lombardsijde en Nieuwpoort werd er hiervoor een verbindingsofficier aangesteld. En aan elke opvanglocatie werd een wijkagent gekoppeld. De wijkagent is het aanspreekpunt en dat in samenspraak met de wacht. Er zal een dagelijkse update gebeuren van de aanwezigheidslijst van wie komt en wie vertrekt. Binnen het korps is er ook een communicatiesysteem opgezet en er komen vaste overlegmomenten met de buurtbewoners en de politie. Is er automatische herkenning mogelijk? Nee. Asielzoekers hebben dezelfde rechten en plichten als de inwoners. Logboek? Kan je opvolgen welke asielzoekers aanwezig zijn op de basis en welke niet? Er wordt een logboek bijgehouden dat de politie regelmatig zal inkijken. Er is dus op elk moment zicht op wie zich binnen of buiten het opvangcentrum bevindt. Kunnen de uren voor het vrij in- en uitstappen in het opvangcentrum nog veranderen? Koksijde heeft een open opvangcentrum waar de bewoners gecontroleerd in en uit kunnen lopen tussen 06.00u en 24.00u. Is er 0-tollerantie / staan er sancties tegenover als ze zich niet aan de uren houden? Er zijn zowel mondelinge als schriftelijke sancties. Zo kan de asielprocedure stopgezet worden indien de asielzoeker zich niet tijdig aanmeldt en zich dus niet in het asielcentrum bevindt. In sommige gevallen kunnen asielzoekers overgeplaatst worden naar een ander centrum. Is er ook ’s nachts permanentie / bewaking aanwezig? Er zijn 24u/24u twee veiligheidsagenten aanwezig. Bovendien houdt het personeel van Fedasil ook iedere nacht verschillende permanentieronden. Wordt hun bagage getest op wapens? Er zullen regelmatig, op onverwachte momenten, kamer- en bagagecontroles plaatsvinden in het opvangcentrum. Worden hun telefoons gecheckt? Nee. Telefoons worden niet gecontroleerd. De politiediensten volgen wel verdachte zaken op. Wordt er gecheckt welke sites ze bezoeken / filmpjes ze uploaden? Nee. Deze zaken worden niet nagekeken, tenzij er aanleiding toe is. Hoe zeker ben je dat er geen IS-aanhangers naar Koksijde komen? Staatsveiligheid staat hiervoor in. Wie slechte intenties heeft, zal niet de uitgebreide screening van een asielprocedure doorlopen.
 • 4 VEILIGHEID > BUITEN HET DOMEIN Zal de politie de veiligheid kunnen (blijven) garanderen? Zeker! Er is voldoende mankracht om in te grijpen indien nodig. Wat in geval van opstand? Als er opstand ontstaat, kunnen alle interventieploegen van West- Vlaanderen opgeroepen worden. Zal er een piek komen in diefstal en geweldpleging? Dat zal, net zoals vandaag al het geval is, regelmatig opgevolgd en geëvalueerd worden. Zullen de veiligheidsdiensten met voldoende zijn en op tijd? Ja, er is een veiligheidsplan uitgewerkt. Komt er meer blauw op straat? Ja, er is versterking voorzien en ondertussen is er nieuwe/extra versterking aangevraagd (zie vraag over verhoogde paraatheid). Zullen de asielzoekers een straf krijgen als ze strafrechtelijke feiten plegen? Asielzoekers hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere Belgen. Er is voor 3 maanden privé-bewaking voorzien. Wat nadien? Na deze periode van 3 maanden zal de privé-bewaking geëvalueerd worden. Komt er een samenscholingsverbod? Nee. Voorlopig komt er geen samenscholingsverbod. Hebben de asielzoekers de vrijheid om de grens over te steken naar Frankrijk? (> asielcentra Calais, Dunkerque, Téteghem,…) Nee. De asielzoekers mogen het land niet verlaten want anders is hij/zij illegaal. Bovendien kan de asielprocedure hierdoor stopgezet worden. Er werden hierover al afspraken gemaakt met de Franse collega’s. Hoe zal je de veiligheid van inwoners garanderen? Door de verhoogde politiecontroles en de nauwe samenwerkingen met het opvangcentrum. Komt er extra toezicht aan de fietspaden bij de kazerne voor schoolgaande jeugd? De veiligheidsregels (o.a. verkeer) zullen aan de bewoners meegedeeld worden. Fietsers zijn altijd al prioriteit geweest in het veiligheidsplan van onze politiezone. Moet er een burgerwacht opgericht worden? Nee. Er is voldoende capaciteit bij de politie. Komt er extra straatverlichting? Er is buitenverlichting op de luchtmachtbasis. Fedasil gaat na of bijkomende verlichting nodig is in de R. Vandammestraat. De basis grenst aan de duinen met aan de andere kant de GBS Koksijde. Er is amper sociale controle en de speelplaats is niet afgescheiden van de duinen. Hoe zal men de veiligheid waarborgen? Er wordt extra cavalerie ingezet in de duinen. Politie heeft al ervaring met het patrouilleren in de duinen. Zal de overlast (geluid, vrachtwagenverkeer,…) voor omwonenden geminimaliseerd worden? De situatie zal geëvalueerd worden en indien nodig zullen er gepaste maatregelen genomen worden. Wat moet je doen als de asielzoekers voor je deur staan / aanbellen? De asielzoekers kennen niet altijd onze gewoontes en gebruiken. Het is niet uitzonderlijk dat zij een foto nemen van een huis om het thuisfront te laten weten hoe mooi België is. Bent u toch ongerust? Spreek hen dan zeker aan indien nodig en neem contact op het met het centrum. Zij zijn 24u/24u bereikbaar. Iemand van het centrum kan steeds ter plaatse komen.
 • 5 AFKOMST > ASIELZOEKERS Wat is de samenstelling en oorsprong van de groep asielzoekers? De asielzoekers die worden opgevangen in Koksijde zijn een gemengde groep van alleenstaanden en gezinnen (met of zonder kinderen). Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (kinderen die hier zonder ouders of een voogd toekomen) worden hier voorlopig niet opgevangen. Gezien de hoge kostprijs van de reis, gaat het vaak over asielzoekers die de middelen hebben om een lange reis te maken. Zij hebben meestal een hoger opleidingsniveau. Welke nationaliteit hebben de asielzoekers? Het gaat over een gemengde groep. De vreemdelingen die in het netwerk van Fedasil worden opgevangen, zijn afkomstig uit meer dan honderd verschillende landen. De belangrijkste herkomstlanden zijn Irak, Syrië, Afghanistan en Somalië. (cijfers augustus 2015) Welke taal spreken deze mensen? De meesten spreken wat Engels of Frans en kunnen na het volgen van taallessen al zeer snel enkele woorden Nederlands. Bovendien gebruiken ze vaak gebarentaal zich verstaanbaar te maken. Welke leeftijd hebben ze? Alle leeftijden. De grootste groep zijn gezinnen met jonge kinderen en jonge alleenstaande mannen. Hoe kunnen we de asielzoekers een welkomstgevoel geven? Door elkaar te behandelen met wederzijds respect. De meesten houden ervan om een praatje te slaan met de inwoners. Er zullen koffie- en bezoekmomenten worden georganiseerd door het opvangcentrum. Zullen er na de evaluatie nog extra asielzoekers bijkomen? Momenteel zijn er 300 beschikbare plaatsen, na evaluatie komen er 100 plaatsen bij. Alle lege plaatsen worden dagelijks doorgegeven en ingevuld via de dispatch in Brussel. Wat is het max. aantal asielzoekers die op de basis terecht kunnen? In één jaar kunnen max. 600 asielzoekers opgevangen worden. Dat is afhankelijk van de duurtijd van een asielprocedure en de bestaande capaciteit van 400 plaatsen in Koksijde.
 • 6 PROCEDURE > ASIELZOEKERS Hoe verloopt de asielprocedure? Indienen van een asielaanvraag Doorgaans wordt een asielaanvraag ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. Maar deze kan ook worden ingediend aan de grens (bv. in een luchthaven), binnen een gesloten centrum of in een strafinrichting. De Dienst Vreemdelingenzaken registreert de asielaanvraag en onderzoekt of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag (het Dublin-onderzoek). Als een andere Europese lidstaat verantwoordelijk is, mag België de asielzoeker doorverwijzen. In deze fase legt de asielzoeker enkel een korte verklaring af en vult hij een standaardformulier in. Onderzoek en beslissing De asielaanvraag zelf wordt onderzocht door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Tijdens een verhoor met een medewerker van het CGVS krijgt de asielzoeker de kans om zijn verhaal te vertellen en de motieven voor zijn aanvraag uit te leggen. Vervolgens onderzoekt het CGVS of de verklaringen met de werkelijkheid overeenstemmen en of ze de asielzoeker toelaten om het vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming te verkrijgen. Sinds 2006 bestaat er -naast het vluchtelingenstatuut- ook het 'statuut inzake subsidiaire bescherming'. Dit statuut wordt toegekend aan asielzoekers die niet aan de criteria voor het vluchtelingenstatuut voldoen, maar zich niettemin in zo'n situatie bevinden dat terugkeren naar hun land van herkomst een reëel en ernstig risico zou inhouden. Het CGVS kan het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming toekennen of weigeren. Tijdens de volledige duur van dit onderzoek krijgt de asielzoeker een voorlopige verblijfsvergunning. Beroep Als hij niet akkoord gaat met de beslissing van het CGVS, mag de asielzoeker beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dit rechtscollege kan de beslissing van het CGVS bevestigen (de beslissing blijft ongewijzigd), hervormen (de beslissing wordt gewijzigd) of annuleren (het CGVS moet een nieuw onderzoek voeren). Na de procedure Zodra de RVV een eindbeslissing heeft genomen, wordt de asielprocedure afgesloten. Net zoals voor elke administratieve handeling, is er evenwel de mogelijkheid om een cassatieberoep in te dienen bij de Raad van State. Die voert een procedure uit om na te gaan of de redenen voor dit beroep geldig zijn. Aan het einde van de asielprocedure krijgt de asielzoeker bescherming, via het vluchtelingenstatuut of dat van de subsidiaire bescherming, of is hij uitgeprocedeerd. Wanneer de asielaanvraag definitief verworpen werd, krijgt de uitgewezen asielzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten Hoeveel keer moeten ze naar Brussel? Een tweetal keer en eventueel nog één keer na beroep. Het transport wordt betaald door Fedasil. Hoe lang zullen de asielzoekers hier verblijven? De procedure loopt ongeveer 6 à 10 maanden, afhankelijk van de toestroom. Indien dit sneller gaat kunnen de opvangplaatsen eerder worden ingevuld. Is dit een definitieve opvangplaats? De opvangplaats zal voornamelijk tijdens de duur van de asielprocedure blijven. Asielzoekers die werk vinden, kunnen -mits betaling- nog een tijdje in het opvangcentrum verblijven. In de praktijk trekken ze meestal weg op zoek naar een eigen woonst (al dan niet met de ondersteuning van het Sociaal Huis). Welk statuut hebben die mensen nu? Tijdens de asielprocedure hebben ze het statuut van ‘asielzoeker’. Na een positieve asielaanvraag worden ze inwoner van de stad of gemeente waar men zich inschrijft.
 • 7 Krijgen zij dan dezelfde rechten als inwoners? Ja. Als zij een positieve asielaanvraag kregen, worden ze ingeschreven als inwoner. De dienst Burgerzaken zal een formulier invullen waarna de wijkagent ter plaatse controleert en waarna de verblijfskaart wordt afgeleverd. De wijkagent zal achteraf ook hun aanwezigheid controleren. Indien de asielaanvrager niet meer aanwezig is, zal hij/zij uitgeschreven worden uit het wachtregister van de gemeente. Krijgen de asielzoekers geld / een leefloon? Ze krijgen geen leefloon. Iedere persoon krijgt wel geld (€7,40/week) tijdens de asielprocedure Wat met eigen burgers die het moeilijk hebben? Wie het moeilijk heeft, kan terecht in het Sociaal Huis (info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10) Kan het Sociaal Huis (OCMW) hen allemaal opvangen? Zolang de asielaanvragers in het opvangcentrum verblijven, zijn er geen kosten voor de gemeente Koksijde. Indien zij zich -na de asielprocedure- definitief wensen te vestigen in Koksijde, dan hebben ze recht op een leefloon (alleenstaanden: €833, gezin: €1.111). Voor het verkrijgen van een leefloon wordt er eerst een grondig sociaal onderzoek gevoerd er wordt er o.a. nagekeken of er eigendommen of spaartegoeden zijn. Bovendien zullen er controlebezoeken plaatsvinden. Als de integratie wordt voortgezet is het volgen van Nederlandse lessen verplicht en dienen zij bereid te zijn om te werken. Als de Nederlandse lessen niet gevolgd worden, dan is een schrapping van het leefloon mogelijk. Het leefloon is 100% gesubsidieerd door de federale overheid. Uit navraag blijkt dat er zich ongeveer 10% in de gemeente vestigen, dit zou voor Koksijde ongeveer 28 nieuwe leefloondossiers betekenen. Is er voldoende werk voor de asielzoekers? De asielzoekers worden bijgestaan door de VDAB en zoeken zelf naar werk via het internet. Wat als de mensen werk gevonden hebben? Blijven ze dan op de basis? De ervaring leert dat de meeste uitstromen naar andere plaatsen in het land, o.a. andere landgenoten opzoeken of naar grootsteden trekken. Komt er een gezinshereniging in de gemeente indien erkend? De procedure van de gezinshereniging volgt uit de universele rechten van de mens. Dat kan vanaf één jaar na de erkenning. Aan gezinshereniging zijn voorwaarden gekoppeld. Het gezin dient o.a. te bewijzen over voldoende inkomen te beschikken (nl. 120% van het leefloon. Dit inkomen mag niet uit een vervangingsinkomen komen). Waarom kunnen ze nu wel gedomicilieerd worden in de kazerne? Er is een nieuw adres gecreëerd waar de asielaanvragers tijdelijk gedomicilieerd kunnen worden. Zij vallen onder R. Vandammestraat 100A. De concessie werd gegeven aan Fedasil gedurende een jaar. Daarna wordt de situatie herbekeken. Mogen asielzoekers vrij terugkeren naar België als ze terug naar hun land van herkomst gaan? Nee. Dan voldoen ze niet meer aan de voorwaarden en zal de verblijfsvergunning worden ingetrokken. Quid huisvesting in de gemeente na erkenning? Na een positieve asielprocedure dienen ze zelf een woning te zoeken in Koksijde, eventueel i.s.m. het Sociaal Huis. Gezien de kostprijs van huisvesting in Koksijde is het weinig waarschijnlijk dat er veel asielzoekers zich hier zullen vestigen. Wat als ze zich niet integreren na erkenning? In dat geval zal het leefloon ingetrokken worden.
 • 8 TIJDSBESTEDING/WERKGELEGENHEID > ASIELZOEKERS Mogen de asielzoekers alle faciliteiten zomaar vrij gebruiken? (bibliotheek, sportzalen,…) Er zullen afspraken gemaakt worden met de beheerders van de verschillende faciliteiten. Tickets zullen in eigen beheer worden verstrekt door het opvangcentrum. Het is dus niet zo dat het opvangcentrum 200 tickets op hetzelfde moment ter beschikking zal stellen voor éénzelfde faciliteit. Een bibliotheekbezoek zal bijvoorbeeld samen met een vrijwilliger gebeuren. Is er een rookverbod in het asielcentrum? In het gebouw wel, buiten het gebouw niet. Krijgen ze WIFI en toegang tot alle sites? Momenteel wordt er nagekeken om WIFI ter beschikking te stellen in het centrum, zodat zij niet op zoek moeten gaan naar hotspots in de gemeente. Alle sites zullen toegankelijk zijn. Er gebeuren regelmatig screenings op dat vlak door de staatsveiligheid zowel voor asielzoekers als voor alle andere Belgen. Mogen de asielzoekers ook het openbaar vervoer gebruiken? Asielzoekers mogen net zoals alle andere Koksijdenaars / 2de residenten het openbaar vervoer gebruiken. Welke tarieven zijn geldig voor hen? Dat zijn dezelfde tarieven als voor andere gebruikers van het openbaar vervoer. Fedasil staat in voor het betalen van het ticket indien dit kadert binnen de asielprocedure (reizen naar Brussel, advocaat voor juridische ondersteuning…). Ander transsport dienen ze zelf te betalen. Komt er extra toezicht tijdens de schooluren op tram, trein, bus? Het VIP-team van de politie wordt versterkt en zal indien nodig extra toezicht houden. Waarmee zullen de asielzoekers zich bezig houden? In het opvangcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd om de asielzoekers een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden: workshops, cursussen, bibliotheek, sport,… De meeste opvangcentra beschikken over een internetruimte zodat bewoners contact kunnen houden met vrienden of familie in het thuisland. Net zoals alle minderjarigen in België, zijn kinderen die in een opvangcentrum wonen, leerplichtig. Zij gaan naar school in de buurt van het centrum. Asielzoekers hebben de eerste zes maanden na het indienen van hun aanvraag geen toegang tot de arbeidsmarkt, maar ze kunnen ondertussen wel opleidingen volgen. Die worden zowel binnen als buiten de opvangstructuur georganiseerd: taalcursussen, naailessen, kooklessen en informaticalessen. De opleidingen zijn zowel gericht op een verblijf in België als op een mogelijke terugkeer. De bewoners kunnen verschillende taken uitvoeren in het opvangcentrum: poetsen van de gemeenschappelijke ruimtes, maaltijden uitdelen, helpen in de vestiaire,… Voor deze ‘gemeenschapsdiensten' krijgen ze wat extra geld als aanvulling op hun zakgeld (elke volwassen bewoner krijgt €7,4 zakgeld / week.) Zullen zij niet in Koksijde rondhangen? Bedelen op parkings supermarkten,… Er kan steeds gebeld worden naar het opvangcentrum als er overlast ervaren wordt. Iemand van het centrum kan ter plaatse komen.
 • 9 GELOOF > ASIELZOEKERS Welke geloofsovertuigingen hebben deze mensen? Tussen de asielzoekers in het opvangcentrum zijn er verschillende geloofsovertuigingen aanwezig: moslims, christelijken, boeddhisten, niet-gelovigen,… Is er geen angst voor conflicten tussen verschillende geloofsovertuigingen? In een opvangcentrum wonen tal van nationaliteiten en culturen samen onder één dak. Elke bewoner heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen cultuur, godsdienst, traject en zijn eigen redenen waarom hij/zij het land heeft verlaten. Toch moet iedereen in een opvangcentrum samenleven. Daarom heeft elk centrum een huishoudelijk reglement dat voor alle bewoners geldt en dat is opgesteld in verschillende talen. Het bevat de rechten van de bewoners… én de regels die hier gelden. Het reglement maakt het voor iedereen mogelijk om in gemeenschap samen te leven en toch nog een privéleven te hebben. Het is bovendien niet toegelaten dat geloofsgemeenschappen het kamp betreden. Hoe zullen ze omgaan met hun geloof en dat van ons? En wat met hoofddoeken? Fedasil draagt neutraliteit hoog in het vaandel. Opvang en begeleiding gebeuren met respect voor de eigenheid van elke bewoner, ongeacht zijn/haar afkomst. Fedasil beschouwt hen als verantwoordelijke mensen met enerzijds fundamentele rechten en vrijheden en anderzijds plichten. Zij hebben recht op vrije meningsuiting en een privéleven. Sommige asielaanvragers dragen inderdaad een hoofddoek. Wordt er in de kazerne een gebedsruimte voorzien? Nee. Het opvangcentrum is een neutrale plek. Asielaanvragers kunnen naar de dichtstbijzijnde moskee in Oostende. Er wordt hiervoor geen vervoer voorzien door het centrum. Komt er ook een infovergadering voor de asielzoekers over onze waarden & normen? Bij aankomst in het opvangcentrum krijgen alle bewoners het huishoudelijk reglement uitgelegd. In dit reglement, dat bestaat in 9 verschillende talen, staat welke rechten asielzoekers hebben en aan welke regels ze zich moet houden. Er staat ook nuttige informatie in (vb. openingsuren van het restaurant, uurregeling voor de medische dienst). Krijgen de asielzoekers regels hoe ze zich moeten aanpassen aan onze cultuur? In het huishoudelijk reglement van het opvangcentrum staan enkele belangrijke waarden: verbod op discriminatie en racisme, geen verbale en fysieke agressie, gelijkheid tussen man en vrouw, respect voor het privéleven van anderen,... Bewoners moeten deze waarden respecteren. Elke asielaanvrager moet ook een sessie sociale integratie volgen. Wanneer ze de regels overtreden, volgt er een sanctie van het opvangcentrum om zo de orde, rust en veiligheid in het centrum en daarrond te bewaren. Vele mannelijke asielzoekers hebben geen respect voor vrouwen. Hoe aanpakken? De waarde ‘gelijkheid tussen man en vrouw’ is opgenomen in het huishoudelijk reglement van het opvangcentrum. Bewoners moeten deze waarden respecteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld niet kiezen voor een vrouwelijke of mannelijke sociaal assistent. Gaan wij ons moeten aanpassen binnenkort? Nee. Dat is zeker niet de bedoeling. Er zijn rechten en plichten en aan alle asielaanvragers wordt dit duidelijk gemaakt via het huishoudelijk reglement. Tijdens de lessen sociale integratie wordt geduid dat neutraliteit hoog in het vaandel gedragen wordt.
 • 10 GEZONDHEID > ASIELZOEKERS Worden de asielzoekers gescreend op ziektes (TBC, schimmels,…) Alle asielzoekers ouder dan vijf jaar ondergaan -bij hun aankomst in Brussel- een radiografie van de longen die bedoeld is om tuberculose (TBC) op te sporen. Besmette personen worden verplicht in het ziekenhuis opgenomen. Asielzoekers moeten dit onderzoek om de zes maanden laten doen, en dit gedurende de eerste twee jaren van hun verblijf in België. Bij aankomst in het opvangcentrum krijgt elke nieuwe bewoner een medische check-up en wordt hij/zij -indien nodig- behandeld. Krijgen de asielzoekers inentingen? De kinderen krijgen alle inentingen volgens de Belgische vaccinatiekalender (Kinderen jonger dan 6 jaar > Kind&Gezin. Kinderen van 6 tot 18 jaar > CLB of Fedasil) Volwassen asielaanvragers worden gevaccineerd tegen polio indien ze afkomstig zijn uit een land met nog actieve polio circulatie (Afghanistan, Pakistan, Somalië en Nigeria). Ze krijgen in principe allemaal een rappel tegen de mazelen, bof en rubella alsook tegen difterie-tetanus-kinkhoest. Oorlogsvluchtelingen hebben trauma’s opgelopen. Krijgen zij hiervoor professionele hulp? Naast medische zorgen hebben asielzoekers ook recht op psychologische begeleiding. Veel voorkomende psychische problemen hebben te maken met trauma’s in het thuisland en stress. De arts verbonden aan het centrum, kan de asielzoeker doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst. Kunnen zij een dokter raadplegen of gaan ze naar de dokters in onze gemeente? Elke asielzoeker heeft recht op medische zorgen. Er is steeds een dokter en verpleegkundig personeel verbonden aan de opvangstructuur waar de asielzoeker verblijft. Naast medische zorgen hebben asielzoekers ook recht op psychologische begeleiding. Indien ze op eigen initiatief naar de dokter gaan, dienen ze ook zelf de kosten te betalen. Wat zijn de tarieven voor asielzoekers om gebruik te maken van de gezondheidszorg? Asielzoekers hebben naast materiële hulp en sociale begeleiding, recht op medische zorgen. Fedasil staat in voor deze medische kosten. Bewoners die een dokter raadplegen die niet in dienst is van (of is toegewezen door) het opvangcentrum moeten zelf de kosten betalen die daaruit voortkomen. Kunnen de inwoners van Koksijde ergens terecht als ze willen praten over hun angsten? Inwoners met angsten kunnen 24u/24u terecht bij het opvangcentrum op het rechtstreeks nummer van Fedasil Koksijde (058/52 36 15) en via info@fedasil.be.
 • 11 ONDERWIJS > ASIELZOEKERS Hoeveel kinderen zullen er meekomen? Het is voor ons momenteel ook nog onduidelijk over hoeveel kinderen het concreet gaat. Als we naar de cijfers kijken van een gelijkaardig opvangcentrum met dezelfde capaciteit van Koksijde, spreken we gemiddeld over een 50-tal leerlingen. Naar welke scholen gaan de kinderen? De leerlingen worden verspreid over de verschillende scholen van onze gemeente.  Gemeenteschool Koksijde  Gemeenteschool Oostduinkerke  Vrije basisschool Bliecklaan  Vrije Basisschool Helvetiastraat  Vrije Basisschool Oostduinkerke  GO! Letterzee De leerlingen zijn ook welkom in de lagere scholen van onze buurgemeentes als zou blijken dat we over de capaciteit van 8 leerlingen per school zitten. Komen er extra leerkrachten? Per 6 anderstalige leerlingen heeft de school recht op een halftijdse betrekking. De zorguren die nu per school voorzien zijn, zullen dus niet naar de nieuwe anderstalige leerlingen gaan, maar gewoon blijven zoals ze nu aangewend worden. Naar welke middelbare scholen gaan de kinderen? Concreet gaat dit dan over alle secundaire scholen in de regio Veurne, De Panne, Nieuwpoort. Er zal ook hier voor een goede sociale mix gezorgd worden. Hoe zal het busvervoer geregeld worden? Er wordt een halte voorzien aan de R. Vandammestraat. De kosten van het busvervoer worden door Fedasil aan de gemeente terugbetaald. Wat met het onderwijsniveau van de scholen? Kinderen leren snel, gelet op de extra ondersteuning en de gelijkmatige spreiding van de nieuwe leerlingen moet er in geen geval gevreesd worden dat het niveau van het onderwijs in gedrang komt. Kinderen spreken de taal niet. Krijgen zij tolken? Alle scholen hebben de knowhow om hiermee om te gaan. Er bestaan hiervoor heel wat didactische hulpmiddelen die al in veel scholen beschikbaar zijn. Er is dus meestal geen tolk voorzien. Krijgen ze extra begeleiding na de schooluren? Ja. Samen met het Sociaal Huis zal extra begeleiding voorzien worden. De kinderen kunnen ook lid worden van een jeugdbeweging, sportorganisatie en andere buitenschoolse activiteiten.
 • 12 TOERISME & EVENTS Zal de waarde van mijn huis dalen? Dat kan nooit met zekerheid gezegd worden, maar in steden en gemeenten met gelijkaardige opvanginitiatieven is dit in elk geval niet zo. Is de komst van de asielzoekers nadelig voor de handelaars en het toerisme? Dat is moeilijk te bepalen. De ervaring leert dat dit zo niet blijkt te zijn. Wat doe je als kleine zelfstandige als er een misdrijf is gepleegd (vb. diefstal) door een asielzoeker? Dezelfde stappen volgen als voor een diefstal van andere winkelbezoekers, nl. de politie contacteren. Wat zijn de gevolgen? Een asielzoeker die diefstal pleegt wordt, net zoals iemand van bij ons, bestraft. De schade zal ook vergoed moeten worden op dezelfde manier. Worden er proactief regels opgesteld in het opvangcentrum? (vb. max. per 3 een zaak betreden,…) Er zullen geen proactieve regels opgesteld worden. Het gaat om een open opvangcentrum en de asielzoekers mogen vrij in- en uit het opvangcentrum lopen. De schrik dat grote groepen kleine handelszaken zullen bezoeken is niet nodig. Asielzoekers zullen eerder de winkelketens bezoeken waar de prijs lager ligt, gezien het geringe zakgeld dat ze krijgen. Men mag ook niet veronderstellen dat alle asielaanvragers onbemiddeld zijn. Worden er acties gedaan tegen samenscholing in handelszaken? Er zullen geen specifieke acties gedaan worden. Ook hier vragen we om als handelaar pragmatisch om te gaan met de situatie en hetzelfde te doen dan met inwoners en toeristen. Bij ongerustheid kan u de asielzoeker hierover aanspreken. Wie overlast ervaart, contacteert het opvangcentrum of de politie. Hoe kunnen lokale handelaars zich beschermen tegen diefstallen, overlast,… Via dezelfde voorzorgsmaatregelen dan deze die de handelaar in het algemeen neemt. We raden aan om hiermee pragmatisch om te gaan. Ervaar je als handelaar overlast? Spreek de mensen dan aan. Bij problemen kan je uiteraard terecht bij het opvangcentrum of de politie. Burgemeester: “Na contact met de collega’s in Sijsele blijkt dat er bij de grote winkelketen in de buurt van het opvanginitiatief geen overlast ervaren wordt. Hooguit enkele andere gebruiken, die in eerste instantie vreemd lijken voor ons. De mensen worden hierover aangesproken.” Komen toekomstige evenementen in het gedrang? (Cyclocross, Defensiedagen, Levensloop,…) Normaal kunnen alle geplande activiteiten zoals o.a. de cyclocross gewoon plaatsvinden. Voor deze activiteit zijn er al enkele bijkomende alternatieve lokalen gevonden.
 • 13 INTEGRATIE & VRIJWILLIGERS Zijn er nog hulpgoederen nodig? Absoluut. Maar om logistieke redenen kan het opvangcentrum voorlopig nog geen nieuwe spullen aannemen. Voor de bewoners van het opvangcentrum is Fedasil op zoek naar warme kledij, mannenkleren, speelgoed, schoenen,… Neem zeker eerst contact op met het opvangcentrum voordat u met uw spullen vertrekt (of mail naar info@fedasil.be). Komt er een grote inzamelactie? Voorlopig niet, iedereen kan voor giften en hulpgoederen contact opnemen met het opvangcentrum. Hoe kunnen vrijwilligers een bijdragen leveren? Fedasil doet regelmatig een beroep op vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is een manier om het maatschappelijk draagvlak voor asielzoekers en opvangcentra te vergroten. Daarnaast dragen vrijwilligers bij tot een kwalitatieve verbetering van de asielopvang. In de opvangcentra helpen vrijwilligers bij de organisatie en begeleiding van groepsactiviteiten. Ze geven ook taal- en computerlessen, begeleiden asielzoekers bij uitstappen en bieden ondersteuning bij sportieve en culturele activiteiten. Vaak zijn ze ook een luisterend oor. Waar kunnen vrijwilligers hun gegevens achterlaten? Wilt u als vrijwilliger werken in het opvangcentrum? Neem vanaf 12/10/15 rechtstreeks contact met het opvangcentrum of stuur een mail naar info@fedasil.be. U kan ook contact opnemen met het Sociaal Huis (info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10). Zij beschikken over een lijst met vrijwilligers Mogen we acties opstarten om te helpen (vb. met jeugdbewegingen?) In de toekomst zal het opvangcentrum zeker samenwerken met verschillende verenigingen in Koksijde voor het organiseren van activiteiten voor de kinderen en de volwassen bewoners. Het opvangcentrum zal ook opendeurdagen, rondleidingen en evenementen organiseren voor buurtbewoners, scholen en groepen. De buurt zal hiervoor tijdig geïnformeerd worden via een nieuwsbrief die 3x/jaar zal verdeeld zal worden. Je kan deze info ook opvolgen via de website van Fedasil. Waarom doet Koksijde geen oproep bij de bevolking om de mensen te helpen? Er werd een lijst met vrijwilligers samengesteld door het Sociaal Huis. Deze lijst zal overgemaakt worden aan het opvangcentrum. Hoe wordt de veiligheid voor de vrijwilligers die in het opvangkamp werken verzekerd? Door de permanente aanwezigheid van veiligheidsagenten en het personeel van het opvangcentrum. Zullen vrouwelijke vrijwilligers/medewerkers met respect behandeld worden? Iedereen dient gelijk te worden behandeld. Dat staat in het huishoudelijk reglement van het opvangcentrum. Is er voldoende geschoold en opgeleid personeel voorzien? Vrijwilligers zullen met raad en daad bijgestaan worden door professionelen van het opvangcentrum. Zijn er voldoende tolken om die mensen te begeleiden? Tolken zijn er niet aanwezig, maar de meeste asielaanvragers spreken een beetje Frans, Engels of gebarentaal. Daarnaast worden er van in het begin Nederlandse taallessen gegeven. Zal er gewerkt worden met meter- en peterschap? Ja! Wie hier graag wil aan meehelpen, kan zich inschrijven via het Sociaal Huis.
 • 14 COMMUNICATIE & INFORMATIE Waar en/of bij wie kunnen we in de toekomst terecht met vragen? Komt er een meldpunt? Alle vragen kunnen gesteld worden via het rechtstreeks nummer van Fedasil Koksijde (058 52 36 15) of via mail (info@fedasil.be). Ook aan de balie van het gemeentehuis kan u terecht met vragen. (058/ 53 30 30 en info@koksijde.be). Of stel uw vraag via het formulier op www.koksijde.be/noodopvang. Komt er na de evaluatie een nieuwe infovergadering? Er komt voorlopig geen nieuwe infovergadering. Er zal wel blijvend gecommuniceerd worden via onze diverse kanalen (zie volgende vragen). Hoe informeren jullie inwoners die geen computer hebben? (vb. oudere bevolking,…) Iedereen is welkom aan de onthaalbalie van het gemeentehuis voor telefonische, mondelinge en/of schriftelijke vragen en opmerkingen. Er zal ook gecommuniceerd worden via het gemeentelijk infoblad Tij-dingen en de regionale pers. Blijven jullie communiceren over het verloop / de evolutie van de opvang (updates,…)? Wij informeren via alle mogelijke infokanalen: pagina noodopvang op onze website, de nieuwsbrief van Koksijde, het infoblad Tij-dingen, Sociale Media (Facebook, Twitter,…) en de regionale pers. Je kan jezelf ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief van Fedasil die 3x/jaar wordt verspreid. BLIJF OP DE HOOGTE VIA: Facebook: www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke Twitter: www.twitter.com/gem_Koksijde (@gem_Koksijde) Website: www.koksijde.be/noodopvang Digitale nieuwsbrief info@koksijde.be www.fedasil.be > opvangcentrum Koksijde Infoblad Tij-dingen Pers
Fly UP