System is processing data
Please download to view
...

Anteprima Di “Round Midnight”1

by jacopo-edicla-avab-perra

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

2

views

Comments

Description

rm by ja
Download Anteprima Di “Round Midnight”1

Transcript

  • { { Sax Contralto Tromba in Bb Piano Basso Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 3 44 44 44 44 44 44 & 3 3 & ∑ & ∑ 3 .3? ∑ ? . . / & ∑ & 3 & ∑ . 6 ? ∑ ∑ ? ∑ . . ∑ / ≈≈œ œb œ œ œ≈œR œ œœ œ# œ ™ œj ˙ œ ™ œj ˙# ‰‰ ≈œ#RÔ® œbRÔ® ≈œR Œœ# œb ‰ œ# ‰ œ# r≈‰œ œœnn œœŒ œœ Œ Ó œ œ œ œ œœr ≈‰ œŒ Óœ ™ œœ œ ™ œœ Œ Œ Ó Œ Œ Œ Œ œ œ ˙ ≈ ≈ œ œ# œb œn œ œn œJ ≈ œ r œ œn ™ œ ™ œ# j ˙ ≈ œ œ œ# œ œb œb œb œ œ œ œœb ‰ Œ œ ™ œ œ ™ œœ œ ™ œœ œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
  • { { Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 5 Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 10 & ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ‰ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Ó Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Ó 2
  • { { Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 16 Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 22 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ 3
  • { { Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 31 Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 40 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
  • { { Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 49 Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 58 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5
  • { { Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 67 Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 76 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 6
  • { { Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 85 Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 94 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 7
  • { Sax Alto Trb. Pno. Bs. Batt. 99 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 8
Fly UP